Management Committee

S.N Name
1. Prof. Dr. Ram Prasad Khatiwada Chairman
2. Prof. Dr. Kedar Nath Uprety Member
3. Prof. Dr. Shankar Prasad Khanal Member
4. Mr. Nabraj Paudel Member
5. Prof. Dr. Ram Man Shrestha Member
6. Prof. Timila Yami Thapa Member
7. Prof. Dr. Chandra Mani Paudel Member
8. Mr. Phanindra Pd. Paudel Member
9. Mr. Ranjit Acharya Member
10. Mr. Laxmi Bdr. Khadka Member
11. Prof. Dr. Sailendra Kumar Mishra Member
12. Prof. Dr. Prakash Muni Bajracharya Member Sec.